Slovenská diabetologická spoločnosť

Zápisnica z Členskej schôdze 30. septembra 2016 v Banskej Bystrici. Odpoveď Ministerstva zdravotníctva ohľadom špecializačnej prípravy

 Vážení kolegovia,

v nižšie uvedených súboroch je zápisnica z Členskej schôdze SDS dňa 30. septembra 2016 a ďalšie dôležité materiály. Zaujímať Vás bude aj list MZ SR adresovaný Dr.h.c. prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc., prezidentovi Slovenskej lekárskej spoločnosti ohľadom špecializačnej prípravy odborov - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživa, angiológia a hepatológia a e-mailove reakcie SDS na tento list.

Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze SDS 30. septembra 2016, Banská Bystrica

Otázka na hlasovanie:

"Je členská základňa za zachovanie samostatného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy?"

Výsledok hlasovania: väčšina za; zdržal sa hlasovania: 6; proti 0

List Ministerstva zdravotnícva zo dňa 14. 12. 2016

MZ SR navrhuje riešenie tejto situácie a to podaním oficiálnych návrhov Slovenskej republiky Európskej komisii o zaradení nových lekárskych špecializácií do prílohy V bodu 5.1.3. smernice 2005/36/ES pod novými spoločnými autonómnymi označeniami ako napr. "diabetológia", "angiológia" a "hepatológia".

Pri predkladaní návrhu je potrebné splniť nasledovné podmienky:

1. Novo navrhnutá špecializácia je spoločná minimálne v dvoch pätinách členských štátov EÚ;

2. Novo navrhnutá špecializácia nie je pokrytá už existujúcou špecializáciou, ktorá je uvedená v prílohe V bod 5.1.3 smernice 2005/36/ES

3. Novo navrhnutá špecializácia nebude obmedzovať mobilitu odborníkov v rámci členských štátov EÚ;

Po naplnení týchto podmienok je potrebné vykonať a predložiť analýzu podľa uvedených bodov na MZ SR.   

MZ SR následne po predložení podkladov podľa vyššie uvedených bodov zabezpečí komunikáciu a ďalšie konanie s Európskou komisiou.

 Z e-mailu: doc. MUDr. E. Martinka, PhD., 25. 1. 2017

Oficiálne žiadam Katku Rašlovú o preposlanie listu a informovanie JUDr. Čarnogurského, ktorý nás zastupuje vo veci zaradenia našej špecializácie do Smernice EP a Rady 2005/36/ES.

Z e-mailu:  prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 25. 1, 2017

V aktuálnej situácii (uznesenie členskej schôdze) súhlasím s postupom, aby sa prioritne listom zaoberala právna komisie spolu s právnikom a navrhla možnosti riešenia situácie, vrátane sľúbenej právnej analýzy.

Z e-mailu: doc. MUDr. K. Rašlová, CSc. 25. 1. 2017

Tento istý list dostal dr. Čarnogurský od ministra.

Ja som toho názoru, že priechodnou cestou na schválenie diabetológie ako tzv. Smernicového odboru je stratégia, ktorú sme zvolili pri pripomienkovaní novelizácie zákona 578/2004.

Z emailu doc. MUDr. K. Rašlovej, CSc. 02. 02. 2017

... advokátska koncelária aj SLS pripravuje konzultáciu na MŠ , budúci týždeň  ... (viď PDF)

 

 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Uvodnik Diabetes a Obezita Maj 2016.pdf
Diabetes a Obezita Máj 2016 Úvodník
application/pdf
Výročná správa SDS EM.pdf
Výročná správa Slovenskej diabetologickej spoločnosti
application/pdf
Zápisnica Členská schôdza SDS 30SEP2016 Banská Bystrica.pdf
Zápisnica z Členskej schôdze SDS 30. septembra 2016 v Banskej Bystrici
application/pdf
Z49902-2016-2016-I Odpoved MZ SR 1.pdf
Odpoveď Ministerstva zdravotnícva SR ohľadom špecializačnej prípravy 14. 12. 2016 (1)
application/pdf
Z49902-2016-2016-II.pdf Odpoveď MZ SR 2.pdf
Odpoveď Ministerstva zdravotnícva SR ohľadom špecializačnej prípravy 14. 12. 2016 (2)
application/pdf
E-mailove reakcie SDS na list z MZ SR 012017.pdf
E-mailove reakcie SDS na list z MZ SR 012017
application/pdf
Zápisnica Výbor SDS 30SEP2016 Banská Bystrica.pdf
Zápisnica zo zasadania výboru SDS 30.september 2016 Banská Bystrica
application/pdf
Rašlová 02022017.pdf
Informácia doc. Rašlovej 02022017

XXVII.diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 17. - 19. 5. 2017

Vážení kolegovia, výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vás pozýva na XXVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať 17. - 19. 5. 2017 v Grand hoteli Pressburg v Bratislave.

Salzburgské lekárske semináre "DIABETES" 14. 5.-20.5.2017

Vážení kolegovia, členovia SDS, projekt "SALZBURG SEMINARS" je formou postgraduálneho vzdelávania pod záštitou The American Austrian Foundation. Účasť na seminároch je zdarma. Lekár si hradí len cestovné náklady. Seminár na tému DIABETES sa koná v termíne 14.-20. mája 2017. Prihlasovanie prebieha on-line.O výbere účastníkov rozhoduje komisia v Salzburgu na základe dokumentov v prihláške. Termín prihlásenia je do 31. 1. 2017. Ďalšie informácie...
všetky novinky...