Slovenská diabetologická spoločnosť

Otvorený list zástupcov Výboru a Kontrolného výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti svojim členom

Vážené kolegyne a kolegovia, v posledných dňoch obieha slovenskú diabetologickú komunitu list a petičná aktivita s názvom: Stanovisko odborníkov k materiálu MZ SR č. SO8327-OL-2015 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. V nižšie uvedených prílohách je znenie otvoreného listu a doplňujúce materiály.
[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
List_diabetologom_final.pdf
Otvorený list zástupcov Výboru a KV SDS svojim členom
application/pdf
Príloha 1 Návrh_Nariadenie_vlády_296.......MZ SR, S08327-OL-2015.pdf
Príloha 1 Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL-2015
application/pdf
Príloha 2 Právny_názor_odborníka.pdf
Príloha 2 Právny názor odborníka
application/pdf
Príloha 3 Nariadenie_vlády 296_2010.pdf
Príloha 3 Nariadenie vlády č. 296/2010
application/pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS_(SDS)_-_nariadenie_296-2010.pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie v MZ SR č.SO8327-OL-2015
application/pdf
Príloha 5 Vzdelávanie_v_diabetológii_pre_diabetológov.pdf
Príloha 5 Vzdelávanie v diabetológii pre diabetológov

1. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, na základe podnetov viacerých z Vás, ktoré sa týkali uznávania resp. neuznávania viacerých lekárskych výkonov poisťovňou Dôvera v porovnaní so VšZP, som kontaktoval predstaviteľov poisťovne Dôvera so žiadosťou o vysvetlenie a riešenie vzniknutej situácie. Na základe spoločnej komunikácie si Vám s potešením dovoľujem oznámiť, že s platnosťou od 1.11.2015 bude poisťovňa Dôvera uhrádzať výkony v rovnakom rozsahu ako VšZP.

2. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, vychádzajúc z podnetov niektorých z Vás v súvislosti s pripravovaným Projektom poisťovne Dôvera, súčasťou ktorého je aj edukácia prostredníctvom profesionálnych nemedicínskych edukátorov, som Vaše otázky sformuloval a požiadal o vysvetlenie pani Mgr. Tulejovú. Otázky ako aj odpovede na ne sú uvedené v liste, ktorý je v prílohou. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD predseda SDS V Ľubochni 8. 10. 2015

3. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážení kolegovia, v priebehu posledných dní sme intenzívne riešili problém, ktorý vzišiel v súvislosti s objavením sa materiálu: MZ SR č. SO8327-OL-2015 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

aktuálne otázky týkajúce sa práce praktických diabetológov

1. Na zasadnutí výboru SPD SDS, ktorý sa konal dňa 16. 10. 2015 v hoteli Chopok, Demänovská dolina, bol prizvaný prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., člen akreditačnej komisie MZ SR pre internistické odbory, aby informoval o aktuálnej situácii a pripravovaných zmenách týkajúcich sa vzdelávania v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. Jeho vyjadrenie nájdete v priloženej prílohe.
všetky novinky...