Slovenská diabetologická spoločnosť

Priebežná informácia o krokoch SDS k problematike špecializačnej prípravy

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať o krokoch SDS k problematike špecializačnej prípravy v diabetológii. Táto téma je rozobraná v  liste SDS na MZ SR z 20. 11. 2015  a v zázname z rokovania na MZ SR z 3.12.2015 (viď prílohy).

Výber zo  Z Á Z N A M U z pracovného rokovania zo dňa 3. decembra 2015 na Ministerstve zdravotníctva SR, Sekcia zdravia, Odbor zdravotníckeho vzdelávania:

Predmetom rokovania bol podnet prezidenta výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. a závery z pracovného rokovania uskutočnené dňa 8. 11. 2015. Podnet súvisel s aplikačnými otázkami týkajúcimi sa prípadného vytvorenia spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia".

Doc. Slezáková informovala, že v súčasnosti sú na Slovensku obidva odbory samostatnými odbormi so samostatným vzdelávaním (diabetológia, poruchy látkovanej premeny a výživy).

K uvedenej problematike prebehla rozsiahla diskusia týkajúca sa odbornej spôsobilosti, uznávania kvalifikácií a započítavania časti špecializačného štúdia podľa smernice EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, prideľovania kódov ÚDZS, zazmluvňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadného zapísania diabetológie, porúch látkovej premeny a výživa do prílohy V citovanej smernice ako nového špecializačného odboru.

Závery z rokovania

1. Získaná odborná spôsobilosť pre lekára špecialistu 

      a) diabetológia, poruchy látkovej premevy a výživy zostáva zachovaná,

      b) endokrinológia zostáva zachovaná.

2. Podľa vyjadrenia zástupcu ÚDZS po prípadnom vytvorení spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia" doterajší pridelený kód pre odbor

      a) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy zostane zachovaný,

      b) endokrinológia zostane zachovaný,

      c) ak bude prípadne vytvorený nový spoločný špecializačný odbor "endokrinológia a diabetológia" bude     pridelený nový kód pre novú spoločnú špecializáciu.

3. Spoločný špecializačný odbor "endokrinológia a diabetológia" podľa vyjadrenia zástupcu VšZP, by nemalo mať negatívny dopad na už zazmluvnených poskytovateľov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a špecializačnom odbore endokrinológia.

 

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

predseda SDS

K danej problematike sa môžete vyjadriť v rámci diskusného fóra - v ľavom modrom paneli záložka DISKUSNÉ FÓRUM.

 

 

 

 

 

 

 

 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

pdf/application
Záznam z MZ SR 03_12_2015.pdf
Záznam z pracovného rokovania na MZ SR v odpovedi na list SDS ohľadom špecializačnej prípravy 03.12.2015
pdf/application
List_SDS__na_MZ SR_20_11_2015.pdf
List SDS na MZ SR ohľadom špecializačnej prípravy 20. 11. 2015
application/pdf
Príloha 1 Návrh_Nariadenie_vlády_296.......MZ SR, S08327-OL-2015.pdf
Príloha 1 Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL-2015
application/pdf
Príloha 2 Právny_názor_odborníka.pdf
Príloha 2 Právny názor odborníka
application/pdf
Príloha 3 Nariadenie_vlády 296_2010.pdf
Príloha 3 Nariadenie vlády č. 296/2010
application/pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS_(SDS)_-_nariadenie_296-2010.pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie v MZ SR č.SO8327-OL-2015
application/pdf
Príloha 5 Vzdelávanie_v_diabetológii_pre_diabetológov.pdf
Príloha 5 Vzdelávanie v diabetológii pre diabetológov
pdf/application
151533_Záznam Legislatívna rada vlády 10 november 2015.pdf
Záznam z rokovania Legislatívnej rady vlády 10. novembra 2015
application/pdf
MPK_pripomienky_SLS_(SDS)_-_nariadenie_296-2010.pdf
MPKK pripomienky SLS (SDS) k nariadeniu 296-2010
application/pdf
Spoločné_pripomienky_SLS_k_návrhu_NV_č._2962010_Z.z.-SO8327-OL-2015_a.pdf
Spoločné pripomienky SLS k návrhu NV č.2962010 Z.z.-SO8327-OL-2015
application/pdf
Generalna riaditelka Sekcie zdravia MZ SR Dispenzarizacia.pdf
List Generálnej riaditeľke Sekcie zdravia MZ SR ohľadom dispenzarizácie

1. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, na základe podnetov viacerých z Vás, ktoré sa týkali uznávania resp. neuznávania viacerých lekárskych výkonov poisťovňou Dôvera v porovnaní so VšZP, som kontaktoval predstaviteľov poisťovne Dôvera so žiadosťou o vysvetlenie a riešenie vzniknutej situácie. Na základe spoločnej komunikácie si Vám s potešením dovoľujem oznámiť, že s platnosťou od 1.11.2015 bude poisťovňa Dôvera uhrádzať výkony v rovnakom rozsahu ako VšZP.

2. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, vychádzajúc z podnetov niektorých z Vás v súvislosti s pripravovaným Projektom poisťovne Dôvera, súčasťou ktorého je aj edukácia prostredníctvom profesionálnych nemedicínskych edukátorov, som Vaše otázky sformuloval a požiadal o vysvetlenie pani Mgr. Tulejovú. Otázky ako aj odpovede na ne sú uvedené v liste, ktorý je v prílohou. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD predseda SDS V Ľubochni 8. 10. 2015

3. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážení kolegovia, v priebehu posledných dní sme intenzívne riešili problém, ktorý vzišiel v súvislosti s objavením sa materiálu: MZ SR č. SO8327-OL-2015 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

aktuálne otázky týkajúce sa práce praktických diabetológov

1. Na zasadnutí výboru SPD SDS, ktorý sa konal dňa 16. 10. 2015 v hoteli Chopok, Demänovská dolina, bol prizvaný prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., člen akreditačnej komisie MZ SR pre internistické odbory, aby informoval o aktuálnej situácii a pripravovaných zmenách týkajúcich sa vzdelávania v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. Jeho vyjadrenie nájdete v priloženej prílohe.
všetky novinky...