Slovenská diabetologická spoločnosť

Základné informácie zo schôdze Výboru SDS a zástupcov aktivity „Stanovisko odborníkov“ Tatranská Lomnica 10. 12. 2015

Dňa 10.12.2015 v rámci pravidelnej schôdze SDS, po vzájomnej dohode a vyslovení potreby takéhoto stretnutia sa stretli zástupcovia Výboru SDS a zástupcovia aktivity „Stanoviska odborníkov“.Všetci prítomní sa zhodli v názore, aby bola problematike aj naďalej venovaná dôsledná pozornosť.

Za hlavné ciele a priority sa považujú Výborom definované ciele, ktoré už boli uvedené aj v predošlých komunikáciách a mnohé z nich už boli aj oficiálne potvrdené príslušnými inštitúciami:

Zotrvanie samostatných medicínskych odborov, t.j. samostatnej diabetológie a samostatnej endokrinológie so zachovaním samostatných ambulancií, samostatných odborných spoločností a samostatných Výučbových základní (Katedier). (Tento cieľ už bol potvrdený na úrovni MZSR a Výučbových základní).

Zachovanie platnosti doteraz získaných špecializácií pre výkon medicínskej  praxe a samostatných kódov pre výkony aj do budúcnosti bez potreby dorábať si u diabetológa atestáciu z endokrinológie a naopak. Je potrebné akceptovať, že v prípade vzniku spoločnej špecializačnej prípravy bude pridaný aj nový spoločný kód. Doterajšie samostatné kódy (050 a 062) však aj naďalej ostanú zachované a to až do prirodzeného ukončenia praxe posledného lekára diabetológa resp. endokrinológa so samostatnou atestáciou. Podľa vyjadrenia zástupcu UDZS je táto požiadavka garantovaná Ústavou SR (Tento cieľ už bol potvrdený na úrovni MZSR a UDZS, Príloha 11 ).

Rovnocenné postavenie súčasných diabetologických a nových endokrinologicko-diabetologických ambulancií vo všetkých aspektoch výkonu zdravotnej praxe v diabetológii, obzvlášť vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam (Podľa vyjadrenia zástupcu ZP nie je dôvod očakávať negatívny dopad na už zazmluvnených poskytovateľov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a špecializačnom odbore endokrinológia., Príloha 11).

Dosiahnuť, aby až do príchodu prvého absolventa spoločnej atestácie bol dispenzarizujúcim lekárom pacientov s diabetes mellitus výlučne diabetológ. Výbor SDS na tomto cieli pracuje.

Formou výnimky dosiahnuť aby v prípade záujmu uchádzača so samostatnou atestáciou z diabetológie doplniť si kvalifikáciu z endokrinológie alebo iného odboru, bola započítaná doterajšia špecializačná príprava (Táto otázka je na podnet Výboru SDS v stave právnej analýzy). 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Príloha 1 Návrh_Nariadenie_vlády_296.......MZ SR, S08327-OL-2015_1.pdf
Príloha 1 Návrh Nariadenia vlády 296
application/pdf
Príloha 2 Nariadenie_vlády 296_2010.pdf
Príloha 2 Nariadenie vlády 296/2010
application/pdf
Príloha 3 Právny_názor_odborníka.pdf
Príloha 3 Právny názor odborníka
application/pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS_(SDS)_-_nariadenie_296-2010.pdf
Príloha 4 Medzirezortné pripomienkové konanie SLS (SDS)
application/pdf
Príloha 5 Spoločné_pripomienky_SLS_k_návrhu_NV_č._2962010_Z.z.-SO8327-OL-2015_a.pdf
Príloha 5 Spoločné pripomienky SLS
application/pdf
Príloha 6 Legislatívna rada vlády.pdf
Príloha 6 Legislatívna rada vlády
application/pdf
Príloha 7 Vzdelávanie_v_diabetológii_pre_diabetológov.pdf
Príloha 7 Vzdelávanie v diabetológii
application/pdf
Príloha 8 List ministerke zdrav ohľadom dispenzarizácie 2014.pdf
Príloha 8 List ministerke zdravotníctva ohľadom dispenzarizácie 2014
application/pdf
Príloha 9 List na MZ SR ohľadom dispenzarizacie 2016.pdf
Príloha 9 List na MZ SR ohľadom dispenzarizácie
application/pdf
Príloha 10 List_SDS__na_MZ SR_20_11_2015.pdf
Príloha 10 List SDS na ZM SR 20. 11. 2015
application/pdf
Príloha 11 Záznam z MZ SR 03_12_2015 Uznávanie kvalifikácií Zmluvy.pdf
Príloha 11 Zýznam MZ SR ohľadom uznávania kvalifikácií a zmlúv zo ZP
application/pdf
Príloha 12 Identifikované riziká.pdf
Príloha 12 Identifikované riziká
application/pdf
Príloha 13_379_2015 Nariadenie vlády z 9. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa NV SR 296 2010 Z.z..pdf
Príloha 13 Nariadenie vlády 379/2015

1. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, na základe podnetov viacerých z Vás, ktoré sa týkali uznávania resp. neuznávania viacerých lekárskych výkonov poisťovňou Dôvera v porovnaní so VšZP, som kontaktoval predstaviteľov poisťovne Dôvera so žiadosťou o vysvetlenie a riešenie vzniknutej situácie. Na základe spoločnej komunikácie si Vám s potešením dovoľujem oznámiť, že s platnosťou od 1.11.2015 bude poisťovňa Dôvera uhrádzať výkony v rovnakom rozsahu ako VšZP.

2. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážené kolegyne kolegovia, vychádzajúc z podnetov niektorých z Vás v súvislosti s pripravovaným Projektom poisťovne Dôvera, súčasťou ktorého je aj edukácia prostredníctvom profesionálnych nemedicínskych edukátorov, som Vaše otázky sformuloval a požiadal o vysvetlenie pani Mgr. Tulejovú. Otázky ako aj odpovede na ne sú uvedené v liste, ktorý je v prílohou. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD predseda SDS V Ľubochni 8. 10. 2015

3. list predsedu SDS všetkým členom SDS a ambulantným diabetológom

Vážení kolegovia, v priebehu posledných dní sme intenzívne riešili problém, ktorý vzišiel v súvislosti s objavením sa materiálu: MZ SR č. SO8327-OL-2015 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

aktuálne otázky týkajúce sa práce praktických diabetológov

1. Na zasadnutí výboru SPD SDS, ktorý sa konal dňa 16. 10. 2015 v hoteli Chopok, Demänovská dolina, bol prizvaný prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., člen akreditačnej komisie MZ SR pre internistické odbory, aby informoval o aktuálnej situácii a pripravovaných zmenách týkajúcich sa vzdelávania v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. Jeho vyjadrenie nájdete v priloženej prílohe.
všetky novinky...